Op donderdag 14 juli vond het debat 'De multicultuur is een feit, nu nog een antiracistisch beleid' plaats in Atlas te Antwerpen. Ruim twee uur lang debatteerden vier Vlaamse politici over hun beleidsvisie wat betreft antiracisme. De wetgeving is er al, nu nog de praktijk.

"Onze multiculturele samenleving is niet failliet", begint Marius Dekeyser, coördinator van de antiracistische beweging Hand in Hand. De toon was meteen gezet.

Gelijke kansen

"Discriminatiebestrijding alleen volstaat niet", vindt Nahima Lanjri van CD&V en daar stemt iedereen mee in. "We moeten ook de achterstelling tegengaan en iedereen gelijke kansen geven op alle vlakken. Het beleid moet een weerspiegeling zijn van de samenleving." Zelf legt ze als gemeenteraadslid van Antwerpen streefcijfers op. "Dertig procent van de Antwerpse samenleving is gekleurd, dus die vertegenwoordiging wil ik ook bij het stadspersoneel." Op federaal niveau is het voorstel ingediend, maar nog niet gerealiseerd. "De overheid moet het goede voorbeeld geven. Dan pas kan het bedrijfsleven volgen", aldus Lanjri.

Problemen in de praktijk

Dirk Geldof van Groen! maakt een onderscheid tussen impliciete en directe discriminatie. "Te vaak besteden beleidsmakers te weinig aandacht aan impliciete discriminatie", vertelt hij. "Impliciete discriminatie is moeilijker te bestrijden. Als een CLB-medewerker iemand een bepaalde studierichting aanraadt vanwege taalachterstand of de gezinssituatie, dan kan de wetgeving daar niets tegen doen. Daarvoor moet de mentaliteit veranderen", meent Geldof. Zijn partij wil het debat niet alleen voor de overheid openen, maar ook voor het middenveld.

N-VA en Jong VLD kaarten de problemen in de praktijk aan. "Ondanks de antiracismewet zijn er nog steeds problemen", zegt Wim Aerts van Jong VLD. N-VA erkent de problemen in de praktijk en ijvert daarom voor extra budget voor gelijk onderwijs.

Quota

Jong VLD is tegen het invoeren van quota en stelt anonieme sollicitaties voor. CD&V pleit dan weer voor gediversifieerde quota: "Elke stad of provincie is anders", vertelt Lanjri. "We moeten de quota aanpassen aan de streek."

Onderwijs

Om kinderen van in het begin te stimuleren in taal en sociaal contact wil Jong VLD kleuteronderwijs vanaf drie jaar verplicht maken. "Vooral voor allochtone kleuters die de Nederlandse taal niet beheersen is het kleuteronderwijs een goede eerste stap", meent Wim Aerts. Verder stelt hij voor de ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren.

N-VA zet met name in op taal en stelt op jonge leeftijd een taalbadjaar voor. Bovendien wil de partij het niveauverschil tussen allochtone meisjes en jongens wegwerken.

Groen! wil ook schoolplicht vanaf drie jaar, kleinere klassen in steden en grotere investering in deeltijds onderwijs. Bovendien vindt Geldof het Vlaams onderwijs geen goede voorbereiding op onze gekleurde samenleving: "Het bestaat uit witte lectoren, witte vakken en een witte methodiek."
Naast de culturele mix in het onderwijs en het verplichte kleuteronderwijs wil CD&V meer investeren in GOK-uren - extra taaluren - en de leerkrachten meer motiveren.

Surf voor meer informatie naar www.multicultuurcampagne.be en teken de petitie van Hand in Hand voor een antiracistisch beleid.

© 2011 - StampMedia - Lynn Symons, foto: Hoi-Fung Ng


Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 19/07/2011