Op 8 en 9 februari vond in HETPALEIS het jong en energiek toekomstcongres (JET) plaats. Zo'n 600 jeugdwerkers, beleidsmakers en onderzoekers dachten er na over de toekomst van kinderen, jongeren en het jeugdbeleid. Minister Smet lanceerde er zijn idee voor een 'pact voor jongeren.'

Steunpunt Jeugd wilde met dit grootschalig congres over en voor een geïntegreerd jeugdbeleid voeding geven aan het Vlaamse jeugdbeleidsplan, dat eind dit jaar klaar zal zijn. De jetset van het Vlaamse jeugdwerk stelde zich de vraag: waar moeten we nu zoal aan denken als we goed willen doen voor kinderen en jongeren in de toekomst? Vanuit zes horizonten - Identiteit, Werk en economie, Media en cultuur, Sociaal welzijn, Educatie, Ruimte - werd de problematiek benaderd.

Media en publieke ruimte heroveren

Patrick Manghelinckx (JES): "Er is veel gepraat over de beeldvorming van kinderen en jongeren in de publieke opinie en in de media. Tegenwoordig komen jongeren alleen negatief in de media. We stelden ook vast dat we als jeugdsector onze stem niet genoeg laten horen. Omdat we niet tevreden zijn over hoe er over jongeren gepraat wordt, moeten we het debat meer naar ons toe trekken."

Daarnaast werd er geconcludeerd dat 'jongeren de publieke ruimte moeten heroveren'. "We willen overal kunnen spelen, we laten ons niet in reservaten steken," zegt Dylan Peere van Steunpunt Jeugd in naam van de jongeren. Er moet meer 'ruimte' gecreëerd worden voor jongeren en dit wordt zowel fysisch als psychisch bedoeld. Jos Gysels sprak in dit verband over de noodzaak van een mentaliteitswijziging. "In een rapport kwam ik op de derde plaats lawaaimakende kinderen tegen als een negatieve indicator voor leefmilieu. Ik vind dat we net een probleem hebben in onze samenleving als kinderen zwijgen."

"Jongeren verdienen de ruimte om hun ding te doen, om te experimenteren en om zichzelf te zijn," zegt ook Leen Verbist, schepen van jeugd van de stad Antwerpen.

Transversaal thema

Ook minister Smet ging in op het belang van ruimtelijke ordening voor jongeren. "Wat heb je aan een plein als je er niet op kunt spelen. Hoe fiets je naar school als er geen fietspad is," vroeg hij zich luidop af. Omdat bevoegdheidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening en werkgelegenheid, tot de beslissingsbevoegdheid horen van andere ministers is het erg belangrijk dat 'jeugd' transversaal wordt behandeld. Daarom koppelt Smet aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan ook een Pact voor jongeren. Dit Pact moet lange termijndoelstellingen vastleggen en er voor zorgen dat het thema jeugd meer vanuit andere beleidsdomeinen benaderd wordt.

Elders verworven competenties

Het feit dat voor de eerste keer jeugd en onderwijs gekoppeld zijn in één ministerfunctie (en niet langer jeugd en cultuur) wordt als een unieke kans gezien. "Hoewel één op de acht van de kinderen die in ons onderwijs binnenkomen het onderwijs verlaat zonder formele kwalificaties, is onze samenleving nog erg diplomagericht. We moeten dus meer focussen op 'elders verworven competenties' en het onderwijs kan daarbij veel leren van het jeugdwerk," stelt Smet.

© 2010 – StampMedia – Femmy Thewissen


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 10/02/2010