Begin deze maand ondertekenden ministers van de Benelux-landen een verklaring over mensenhandel. Door meer samen te werken, hopen ze snellere en betere resultaten te boeken.

België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op 2 december een intentieverklaring over de samenwerking rond mensenhandel. De ondertekenden zijn de Luxemburgse minister van Justitie Félix Braz, de Belgische minister van Justitie Koen Geens en de plaatsvervangende ambassadeur van Nederland in Luxemburg Gerda Vrielink. Dit vond plaats in aanwezigheid van de Luxemburgse minister van Gelijke kansen Lydia Mutsch.

Samenwerking

De politici verklaren in dit document dat ze de samenwerking tussen verschillende diensten omtrent mensenhandel willen versterken. Het gaat over opvang- en bijstandscentra voor slachtoffers, de gerechtelijke overheden en politie-, immigratie-, integratie-, arbeidsinspectie-, en sociale inspectiediensten.

België, Nederland en Luxemburg gaan een specifieke werkgroep omtrent deze problematiek oprichten. Door die samenwerking hopen ze meer te bereiken. Slachtoffers van mensenhandel zullen eveneens bescherming in een ander Benelux-land kunnen krijgen.

De Benelux-landen stelden samen een brochure op over wetgevingen, actoren en doorverwijzingsmechanismen van slachtoffers om meer duidelijkheid te bieden. Ook organiseerden ze twee gezamenlijke opleidings- en reflectiedagen.

Handel versus smokkel

Mensenhandel mag niet worden verward met mensensmokkel. Juridisch gezien gaat handel over zaken als vervoer, opvang, werving van een persoon. Smokkel omvat het illegaal en georganiseerd smokkelen van mensen over landsgrenzen heen.

In België werd in 2014 693 gevallen van mensenhandel opgetekend. Die cijfers omvatten seksuele uitbuiting, kinderpornografie, economische uitbuiting, bedelarij, criminaliteit en organenhandel.

Kwetsbaar

Koen Geens, federaal minister van Justitie, meldde Belga dat slachtoffers van misbruik zo veel mogelijk moeten worden beschermd. “Dat de Benelux-landen bereid zouden zijn om na te gaan in welke mate slachtoffers zouden kunnen opgevangen worden indien ze gevaar lopen in het land waar ze verblijven, is een teken van daadkracht om samen dit probleem aan te pakken.Landen die samenwerken staan zoveel sterker dan alleen. Slachtoffers van mensenhandel moeten absolute bescherming genieten. Ze zijn ontzettend kwetsbaar.”

Félix Braz, Luxemburgse minister van Justitie, voegde bij Belga daar nog aan toe dat het hier om een grensoverschrijdende strijd gaat. “Een doeltreffende samenwerking tussen de landen is noodzakelijk via uitwisseling tussen stakeholders, gezamenlijke opleidingen en andere maatregelen waarmee stakeholders doeltreffende instrumenten worden aangereikt om samen mensenhandel te bestrijden en de bescherming van de slachtoffers zo goed mogelijk te garanderen.”

Gerda Vrielink, plaatsvervangend Nederlandse ambassadeur prijst in deze het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux. “Die gaf het afgelopen jaar bijzondere aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

© 2016 – StampMedia – Elena Parton


Dit artikel werd gepubliceerd door Newsmonkey.be op 14/12/2016