© Mustafa Körükçü

Kris Peeters verhuisde van Puurs naar Antwerpen om de CD&V extra gewicht te geven op ’t Schoon Verdiep. Maar wat zijn Peeters’ concrete plannen? En hoe goed kent hij de havenstad ondertussen om er zijn stempel op te drukken?

Meneer Peeters, laten we beginnen met de jongeren. Hoe probeert uw partij de Antwerpse jongeren te bereiken?

“Antwerpen is een jonge stad, in tegenstelling tot andere Belgische steden. Wij willen die verjonging op alle domeinen realiseren. We hebben ons programma samen met jongeren geschreven en hebben daarvoor ons oor zowel binnen als buiten de partij te luisteren gelegd. Op het Kiel ben ik bijvoorbeeld met jongeren in gesprek gegaan over wat er leeft. Onze lijst telt ook veel jongeren met diverse achtergronden.  Zo hebben we een duidelijke visie over wonen: woningen moeten betaalbaar zijn en de nodige kwaliteit hebben voor jonge gezinnen, maar zeker ook voor jongeren.”

StampMedia interviewde de lijsttrekkers van de zeven grote Antwerpse partijen. Alle gepubliceerde interviews vindt u hier.

© Mustafa Körükçü

Wat zijn de concrete plannen daarvoor?

“Dat is nog in discussie met de Vlaamse wetgever, maar we willen in nieuwe woningblokken voldoende aanbod voor jongeren vastleggen. Antwerpen is bovendien een superdiverse studentenstad. Ik ben naar de Karel de Grote-hogeschool geweest om met jongeren te spreken. Meer dan twee derde is van niet-Belgische origine, dat is een boeiende leefwereld (Het percentage studenten op de Karel de Grote Hogeschool met een niet-Belgische origine is 21%, nvdr.). Daarom moet er een partnerschap komen tussen de stad en de scholen, om alle jongeren kansen te geven. Veiligheid is voor jongeren ook een belangrijk element, daarom willen wij de wijkagent nadrukkelijk naar voor schuiven als  aanspreekpunt. Ook bij de renovatie van sociale woningen willen we voldoende rekening houden met jongeren. Om betaalbare prijzen te garanderen, denken we aan de uitbouw van communities van mensen die samen haalbare woonprijzen creëren.

 

Wat noemt u een betaalbare woning?

“In 2030 moeten er 29.000 extra woningen gebouwd zijn in Antwerpen. Normaal gezien moeten we  daar ook geraken. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat daar een maximumfactuur of -huurprijs voor komt, zo werkt dat niet. Dat moeten we geval per geval bekijken.”

 

U stelde bij het begin van uw campagne het onthardingsplan voor, om Antwerpen letterlijk en figuurlijk minder hard te maken. Nochtans heeft uw partij zes jaar lang de tijd gehad om dit te realiseren.

“Deze coalitie heeft goed werk geleverd. We hebben dit beleid mee gerealiseerd, samen met onze  twee schepenen, maar voor de volgende legislatuur zullen we nog ambitieuzer moeten zijn.  Het onthardingsplan nemen we letterlijk: minder asfalt, minder beton en meer groen. We willen vijftien procent van de straten en pleinen 'ontharden'. Figuurlijk willen we de dialoog tussen de gemeenschappen stimuleren. Ik verwijs daarmee naar het incident in Borgerhout, waar  jongeren onvoldoende of niet in dialoog konden treden...”

 

Is dat een impliciete verwijzing naar de N-VA?

“Diegene die zich aangesproken voelt, moet dat dan maar doen. Ik ga niet tegen de N-VA of tegen andere partijen in, ik zeg waar wij voor staan...”

 

Maar u verwijst wel naar het incident in Borgerhout waar Bart De Wever bij betrokken was.

“Ja. Het valt te betreuren hoe dat geëscaleerd is. Hoewel men op een bepaald moment toch heeft geprobeerd om de dialoog op te starten. CD&V streeft naar een stad waarin we de dialoog aangaan met alle gemeenschappen, waar iedereen welkom is en waar iedereen zich thuis voelt. Er zijn natuurlijk problemen, dat mag je niet ontkennen. Ik ben op de Turnhoutsebaan geweest, ik heb met mensen in Borgerhout gesproken. Er zijn heel wat uitdagingen waar we antwoorden op moeten geven. Jongeren zijn daar zeer gevoelig aan. We moeten paal en perk stellen aan de drugsproblematiek. En dat moeten we doen in dialoog, zonder een groep te viseren. Het probleem is ruimer, en maatschappelijk problematisch, zeker in bepaalde straten. Dat moeten we minder polariserend aanpakken.”

"We hebben ons programma samen met jongeren geschreven en hebben daarvoor ons oor zowel binnen als buiten de partij te luisteren gelegd"

Maar uw partij heeft toch zes jaar gehad om die dialogen aan te gaan?

“Waar we konden hebben we dat gedaan. Maar nu willen we daar nog meer de nadruk op leggen, en daarvoor richten we ons tot de kiezer. Met zijn nodige steun, kunnen we dat met nog meer aplomb doen. Het is waar dat we hier al zes jaar mee in het beleid zitten, en ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor. Maar tijdens de nieuwe legislatuur willen wij ons punt zeer duidelijk maken.”

 

Uw schepen Caroline Bastiaens is bevoegd voor stads- en buurtonderhoud. Uit het Memorandum van het Antwerps Jeugdsectoroverleg blijkt dat zeventig procent van de jongeren vindt dat hun buurt er vaak vuil bij ligt. Coalitiepartner Open VLD kondigde een ‘war on zwerfvuil’ aan. Is er dan onvoldoende gerealiseerd?

“Nee. De witte tornado’s (Antwerpse veegploegen, red.) hebben onder leiding van Caroline Bastiaens  belangrijke stappen gezet. Maar zwerfvuil is inderdaad nog altijd een probleem. Wij stellen voor dat wie op heterdaad betrapt wordt bij het sluikstorten, niet enkele een geldboete krijgt, maar ook het vuil mee moet opruimen. Zwerfvuil is de verantwoordelijkheid van iedereen. En jongeren geven daar al vaak  het voorbeeld in. Ik ben dus zeer optimistisch.”

 

Heeft u al voldoende voeling met de stad? U bokst op tegen kandidaten die hier al jaren wonen.

“Ik heb in Antwerpen gestudeerd en ik heb hier gewoond. De stad is mij dus allesbehalve vreemd. Elke dag geniet ik en leer ik bij. En er wordt regelmatig gevraagd of ik hier nu woon. Ik kan zeggen: ja, ik woon in Antwerpen, samen met mijn echtgenote. Ik begrijp dat mensen zich daar vragen bij stellen, maar anderzijds mag dit hele onderwerp niet overtrokken worden.”

 

Onder CD&V-schepen van werk Marc Van Peel is de jongerenwerkloosheid in Antwerpen gedaald. Heeft u nog plannen om jongeren sneller aan een job te helpen?

“De daling van dat hoge percentage jeugdwerkloosheid hangt deels samen met de verbetering van de economie, maar wij hebben ook wel specifieke maatregelen om werkloze jongeren een duwtje in de rug te geven. We moeten jongeren meer kansen geven, bijvoorbeeld in de vorm van stages. In Antwerpen en in de haven zijn er zoveel bedrijven: het zou mooi zijn om een stad te worden waar bedrijven inzetten op duaal leren. Veel jongeren zijn geëngageerd en hebben diploma’s, maar vinden geen werk omdat ze niet van Belgische origine zijn en worden gediscrimineerd. Ik heb als minister van Werk de mystery calls ingevoerd. De administratie legt nu de laatste hand om die ook in de praktijk mogelijk te maken. Er moet hard opgetreden worden tegen discriminatie van jongeren. Daar zijn instrumenten voor op federaal vlak, en wij moeten in Antwerpen dat signaal nog duidelijker geven.”

 

U wil jongeren meer kansen geven. Waar en hoe gebeurt dat nu te weinig volgens u?

“Alle jongeren moeten kansen krijgen om te studeren. Zowel op financieel vlak, als op het vlak van wonen en mobiliteit. In de zoektocht naar werk krijgen jongeren vaak te horen dat ze geen ervaring hebben. Ze hebben geen kapitaal ter beschikking om een woning te kopen of te huren. Vandaar dat we pleiten voor duaal leren, met de implementatie van een stage. Op al die domeinen zijn er specifieke elementen die wij moeten aanpakken.”

"Zwerfvuil is de verantwoordelijkheid van iedereen. En jongeren geven daar al vaak het voorbeeld in"

CD&V zet vooral in op gezinnen, terwijl er in België steeds meer jonge singles zijn. Wat zit er voor hen in?

“CD&V is nog steeds een gezinspartij, maar we zijn wel mee met onze tijd. Antwerpen is een stad van alleenstaanden, in de ruimste zin van het woord. Vereenzaming is  een belangrijk probleem, niet alleen bij ouderen. We moeten met buurtwerking, en met community building, mensen er weer bij betrekken.”

 

Zeven op de tien jongeren gaf in het Memorandum van het Antwerpse Jeugdsectoroverleg aan dat ze niet weten waar ze terecht moeten voor vragen bij het stadsbestuur. Hoe wil u dat verhelpen?

“We moeten de mogelijkheden om informatie in te winnen verder verruimen. Daarom stellen we voor om de openingsuren van de Antwerpse informatiediensten uit te breiden. Dat heeft natuurlijk ook een kost, daar moeten we slim mee omspringen.”

 

Waarom heeft die inspraak de afgelopen zes jaar geen prioriteit gekregen?

“Die vraag komt elke keer terug, en ik begrijp ze ook. Er zijn stappen gezet. Als wij de mogelijkheid krijgen om ons programma te realiseren, zullen we de juiste antwoorden hebben.”

 

U wil hackathons organiseren om jongeren meer inspraak te geven. Hoe kan u garanderen dat de bevindingen effectief doorwegen op het beleid?

 

“Ik begrijp zeer goed dat jongeren ook garanties willen. Het antwoord is: stem eerst op ons, dan treden we in coalitie. Nadien zullen we het realiseren. Als het niet wordt gerealiseerd is er een probleem met onze geloofwaardigheid.”

 

Hoe wil u dat effectief laten doorwegen op het beleid?

“De havengemeenschap heeft al zulke hackathons georganiseerd (De Haven van Antwerpen organiseert midden oktober samen met de haven van Los Angeles voor het eerst een simultane hackaton, nvdr.). Wij zullen dat als stad zelf verder promoten en organiseren. We zullen ook met alle stakeholders samenzitten, om ervoor te zorgen dat ook andere actoren kunnen meewerken om ideeën van jongeren te realiseren. Wij zullen met die bevindingen verder het beleid organiseren.”

"Er moet hard opgetreden worden tegen discriminatie van jongeren. Daar zijn instrumenten voor op federaal vlak, en wij moeten in Antwerpen dat signaal nog duidelijker geven”

Wat is er uit die hackathon van de haven gekomen?

“Dat kan ik niet concreet meegeven, omdat ik niet of onvoldoende op de hoogte ben. Maar de geloofwaardigheid is snel duidelijk. Als je zoiets niet goed organiseert, komen de jongeren gewoon niet meer opdagen.”

 

Uit hetzelfde Memorandum blijkt dat zeven op de tien jonge Antwerpse fietsers zich vaak onveilig voelt in het Antwerpse verkeer, zelfs een op de twee jonge voetgangers voelt zich onveilig. Hoe wil u dat aanpakken?

“Voor ons is het belangrijk om Koning Fiets verder te promoten. Ik fiets heel graag in de stad. Ook hier zijn al stappen gezet: er zijn fietspaden en fietsostrades aangelegd. Het probleem is echter nog niet opgelost, dat blijkt ook uit het Memorandum. We moeten dus verder investeren in veilige fietspaden en bepaalde kruispunten. Ook de luchtkwaliteit moet beter. Deze legislatuur hebben we de lage-emissiezone ingevoerd, maar dat volstaat niet. We moeten de binnenstad autoluw maken en het openbaar vervoer verder stimuleren. Er zijn al veel concrete voorstellen, zelfs welke kruispunten en fietspaden wij moeten aanpakken.”

 

Welke kruispunten moeten zoal aangepakt worden?

“Er zijn er verschillende, die wij op het juiste moment op tafel zullen leggen. Maar ik wil nog een punt maken: wij moeten er ook voor zorgen dat we het STOP-principe op een slimme manier zullen toepassen.”

Kan u toch een of twee kruispunten geven die u wil aanpakken?

“We moeten de districten en de mensen die op die kruispunten wonen, betrekken bij de verdere aanpak. Zodat er eerst een dialoog opgestart kan worden. De districten moeten ook meer armslag krijgen.”

Welke kruispunten zijn dat dan?

“Wij hebben een lijst van kruispunten die in aanmerking komen. Ik kan u die bezorgen.”

Klik hier als u de lijst van gevaarlijke kruispunten in Antwerpen wil raadplegen.

U fietst regelmatig in Antwerpen, kunt u zelf enkele kruispunten opnoemen?

“Ik woon op het Zuid, en ik fiets langs de Schelde, dus daar zijn niet zoveel kruispunten. Maar als je door de stad fietst, zijn er veel kruispunten die problematisch zijn en verder besproken moeten worden.”

“Wie de Belgische nationaliteit krijgt, krijgt vandaag een document. Laat ons dat met een beetje meer allure doen, een plechtige ceremonie, zodat men ook beseft dat de Belgische nationaliteit meer is dan een stukje papier”

Antwerpen kent een hoog percentage armoede en kinderarmoede. Hoe wil u die aanpakken?

“Spijtig genoeg is de kinderarmoede in Antwerpen gestegen. Ook daar hebben we concrete voorstellen rond: streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en bijkomende stappen ondernemen om kinderopvang financieel mogelijk te maken. Er zijn ook al heel wat organisaties die daar mee bezig zijn, zoals Sant’Egidio, die mensen op straat opvangt. Ook het OCMW van Antwerpen doet schitterende dingen. Maar armoede blijft een grote zorg, net als de problematiek rond wonen en kinderopvang, de taal en de ontwikkeling van vaardigheden bij de zoektocht naar werk.”

 

In uw programma pleit u ook voor plechtige ceremonies voor wie de Belgische nationaliteit krijgt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“Wie de Belgische nationaliteit krijgt, krijgt vandaag een document. Laat ons dat met een beetje meer allure doen, een plechtige ceremonie, zodat men ook beseft dat de Belgische nationaliteit meer is dan een stukje papier.”

 

Politici geven vaak dezelfde antwoorden tijdens de verkiezingsperiode. Waarin maakt uw partij een verschil en waarom moet een Antwerpse jongere straks op CD&V stemmen?

“Dat er overlappingen zijn met andere partijen is maar goed ook. Veel hangt af van de mensen die het programma realiseren en hun geloofwaardigheid. Hun authenticiteit, om het met een mooi woord te zeggen. Als de programma’s dan soortgelijke punten bevatten, dan is het enige wat belangrijk is: wie staat voor wat hij zegt?”

 

Maakt u zich zorgen over de huidige peilingen?

“Nee. De peiling waar u op doelt, was een flutpleiling, naar aanleiding van de discussie over Aaron Berger. Bovendien, een peiling is maar een peiling. De echte uitslag zullen we zien bij de verkiezingen. Daar geloof ik rotsvast in.”

StampMedia-jongeren onderwierpen dit stuk tijdens en na een workshop aan een factcheck. De factchecks staan in cursief in de tekst. Hebt u toch nog twijfels bij cijfers of uitspraken, laat het ons dan weten op redactie [at] stampmedia.be (redactie[at]stampmedia[dot]be)


Dit artikel werd gepubliceerd door Knack.be op 27/09/2018

Dit artikel werd gepubliceerd door Sceptr.be op 28/09/2018

vorige volgende