© Omar Alabdan

De Syrische Vrijwilligers organiseerde eind februari een panelgesprek met Jos D’Haese (Vlaams parlementslid PVDA), Nahima Lanjri (Federaal parlementslid CD&V) en Dara Sheikhi (kandidaat voor het Vlaams Parlement Voor vooruit als onafhankelijke) in Antwerpen. De bedoeling was om de Syrische gemeenschap die in Antwerpen woont, te informeren over de komende Vlaamse verkiezingen en hen kennis te laten maken met het Vlaamse politieke landschap. De politici debatteerden over huisvesting, migratie, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

Volgens Jos D'Haese moeten er meer jongeren in de politiek betrokken worden. Dat kan volgens hem door het politiek debat dichter bij specifieke gemeenschappen zoals de Syrische, te brengen. "Politiek lijkt vaak ver van de mensen af te staan, met moeilijke termen en complexe discussies”, zegt hij. “Dit soort initiatieven helpt om te begrijpen waar het over gaat en waarom hun stem belangrijk is. Om meer jongeren te betrekken bij politiek, moeten we naar hen luisteren. Dat kunnen we doen via bestaande organisaties zoals de Vlaamse Jeugdraad en jeugdverenigingen zoals de scouts of de chiro. En uiteraard is ook de inspraak van jongeren in lokale gemeenschappen heel belangrijk.”

Nahima Lanjri pleit voor betrokkenheid van jongeren en verbetering van hun levenskwaliteit. Ze  benadrukte het belang van inspraak en participatie op alle niveaus, zowel lokaal als nationaal. Haar partij plant initiatieven om jongeren een stem te geven, zoals adviesraden en jeugdraden, maar ook de sportraad, om hun mening te laten horen. Ook wees ze op recente beslissingen om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven, wat hun betrokkenheid bij de politiek vergroot.

Een van de voornaamste thema's die Dara Sheikhi tijdens het gesprek aansneed, was de betrokkenheid van jongeren in de Vlaamse politiek. Dat kan volgens hem het best via waaronder jongerendebatten en het stimuleren van inspraak bij besluitvormingsprocessen.

Een van de voornaamste thema's die Dara Sheikhi tijdens het gesprek aansneed, was de betrokkenheid van jongeren in de Vlaamse politiek. Dat kan volgens hem het best via waaronder jongerendebatten en het stimuleren van inspraak bij besluitvormingsprocessen. Sheikhi benadrukte dat het niet alleen gaat meer participatie, maar ook om het begeleiden en opleiden van jongeren om hun stem effectief te kunnen gebruiken.

Lanjri benoemde ook het belang van mentaal welzijn van jongeren, vooral na de uitdagingen die de coronaperiode met zich meebracht. Ze sprak over initiatieven zoals de Overkop-huizen die begeleiding bieden aan jongeren. Ze benadrukte ook de noodzaak om jongeren te leren omgaan met de digitale wereld en tegelijkertijd aandacht te besteden aan hun mentale gezondheid.

Op het gebied van veiligheid pleitte Lanjri ook voor een herstel van vertrouwen tussen jongeren en de politie. Ze benadrukte het belang van het vermijden van etnisch profileren en het creëren van een open dialoog tussen jongeren en de politie. Ze stelde voor om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren om de band tussen jongeren en de politie te versterken, zoals gezamenlijk voetballen.

Ik pleit ook voor meer vertrouwen tussen jongeren en politie”, voegde Jos D'Haese daaraan toe. “Veiligheid hangt namelijk niet alleen af van de politie, maar ook van preventieve maatregelen, zoals goede jeugdwerking en buurtprojecten.

Op het gebied van veiligheid pleitte Sheikhi voor een integrale aanpak, waarbij preventie centraal staat, met investeringen in buurtpreventie en jongerenwerking, evenals de strijd tegen discriminatie en racisme, vooral in steden zoals Antwerpen.

D’Haese haalde daarbij een voorbeeld aan van hoe je jongeren uit de wijk kunt opleiden tot animatoren om activiteiten te organiseren op pleintjes en hen zo meer te betrekken bij het sociaal weefsel en een positieve sfeer in de buurt. “Ik pleit ook voor meer vertrouwen tussen jongeren en politie”, voegde hij daaraan toe. “Veiligheid hangt namelijk niet alleen af van de politie, maar ook van preventieve maatregelen, zoals goede jeugdwerking en buurtprojecten.

Op economisch vlak pleitte D'Haese voor meer publieke initiatieven om de industrie te ondersteunen, vooral op het gebied van vergroening en duurzaamheid. Hij benadrukte het belang van lokale productie en investeringen in hernieuwbare energie.

Economisch gezien benadrukte Lanjri het belang van een goede balans tussen werkgelegenheid en het voorkomen van langdurige ziekte. Ze sprak over initiatieven om werkloosheid aan te pakken door middel van bijscholing en het voorkomen van langdurige ziekte door een betere combinatie van werk en gezondheid.

Sheikhi vond het het stimuleren van duurzame groei en het ondersteunen van Vlaamse bedrijven belangrijk, met speciale aandacht voor innovatie. Hij benadrukte het belang van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, evenals in omscholing en bijscholing om mensen voor te bereiden op veranderingen van de arbeidsmarkt.

Naima Lanjri sprak over haar partijplannen voor betaalbare huisvesting en inclusieve woonomgevingen in Vlaanderen. Ze noemde concrete voorstellen, zoals de realisatie van 500.000 woningen, waarvan minstens 50.000 sociale woningen.

Op het gebied van gezondheid pleitte Lanjri voor een uitbreiding van de derdebetalersregeling naar alle eerstelijnszorg, om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Ze benadrukte het belang van een toegankelijke gezondheidszorg voor alle burgers.

Sheikhi's visie op gezondheid richt zich op preventie en toegankelijke gezondheidszorg voor alle Vlamingen. Hij pleitte voor investeringen in eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg, en voor het verlagen van drempels tot gezondheidszorg.

Op het gebied van gezondheid pleitte D'Haese voor betaalbare huisartsenzorg en goedkopere medicijnen om de drempel naar zorg te verlagen. Tot slot richtte D'Haese zich tot jongeren en benadrukte hij het belang van hun stem in de verkiezingen. Hij riep jongeren op om kritisch na te denken over hun keuzes en om samen te werken aan verandering.

Tot slot sprak Lanjri over haar partijplannen voor betaalbare huisvesting en inclusieve woonomgevingen in Vlaanderen. Ze noemde concrete voorstellen, zoals de realisatie van 500.000 woningen, waarvan minstens 50.000 sociale woningen. Ze benadrukte ook het belang van huurpremies en het creëren van meer woningen op de privémarkt om de prijzen te doen dalen.

Lanjri’s boodschap aan jongeren was gericht op het belang van betrokkenheid en actie voor hun toekomst. Ze benadrukte dat veranderingen tijd kosten en dat jongeren nu moeten investeren in hun eigen toekomst door zich te laten horen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Tot slot sprak Sheikhi over het belang van betaalbare huisvesting en inclusieve woonomgevingen. Hij presenteerde plannen van Vooruit om te investeren in sociale huisvesting en strengere regels in te voeren voor huisjesmelkers.


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen op 24/04/2024.

vorige volgende