pidmag

Wat betekent dat nu precies, jeugdzorg? En wat beteken het A-document, BZW of crisisopvang? In het ABC van de jeugdzorg geven we een overzicht.

A-DOCUMENT

Een formulier om jongeren en gezinnen aan te melden voor integrale jeugdhulp dat een team van hulpverleners invult aan de hand van de vraag van de cliënt en zijn omgeving.

BZW

Begeleid zelfstandig wonen heet nu ‘Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen’ (CBAW). Dat is een stap naar volledig zelfstandig wonen. De jongere krijgt hierbij een aantal uren begeleiding per week.

CRISISOPVANG

Een tijdelijke noodopvang van maximum twee weken voor jongeren die zich in een crisissituatie bevinden. Tijdens deze opvang zal de situatie geëvalueerd worden en gepaste hulpverlening worden opgestart.

DECREET INTEGRALE JEUGDHULP

Is in werking sinds 1 maart 2014. Dit decreet hertekende het hulpverleningslandschap: alle verschillende vormen van jeugdhulp worden nu intersectoraal georganiseerd.

ERVARINGSWERKER

Iemand die zijn persoonlijke ervaringen functioneel inzet in de jeugdhulp.

FAMILIEGROEPSPLAN

Familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere kunnen samen zo’n plan opstellen. Daarin staat welke hulp aangeboden wordt en door wie. Zo kan iedereen in de directe omgeving van de jongere helpen aan een oplossing.

GEMEENSCHAPSINSTELLING

Jongeren die een MOF hebben gepleegd of in een heel moeilijke leefsituatie verkeren, kunnen vanaf 12 jaar (meestal 14) door een jeugdrechter in een gemeenschapsinstelling geplaatst worden.

HANDELINGSPLAN

Een individueel begeleidingsplan opgesteld door jongeren en hun hulpverleners, dat de aard en de doelen van de hulpverlening omschrijft.

INDIVIDUELE BEGELEIDER (IB)

Jongeren die in een leefgroep verblijven, krijgen van de voorziening een IB toegewezen. Hij houdt zich individueel bezig met de jongere en zorgt ervoor dat de doelen in het persoonlijke handelingsplan van de jongeren worden nagestreefd.

JO-LIJN

De luisterlijn van de Jeugdzorg, waar je bij terecht kan als je een klacht hebt over een hulpverlening die georganiseerd is door Jeugdzorg. JO-lijn voert dan een onafhankelijk onderzoek naar de klacht.

KAMERTRAINING

De voorbereiding op het alleen wonen. Jongeren die aan hun kamertraining zijn begonnen, leren zelfstandig te wonen onder supervisie van de medewerkers van de voorziening.

LEEFGROEP

Een groep van verschillende jongeren die uit een problematische thuissituatie komen en worden ondergebracht in een voorziening. Zij leven samen onder leiding van een opvoeder.

MOF

Minderjarigen kunnen niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Daarom worden hun misstappen 'misdrijf omschreven feiten' (MOF) genoemd.

NRT JEUGDHULP

Via de intersectorale toegangspoort kan een jongere toegang krijgen tot Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. Die hulp is vaak meer ingrijpend en duurder dan Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. Een voorbeeld van NRT Jeugdhulp hiervan is plaatsing in residentiële voorzieningen.

OOOC

Het Observatie-, Oriëntatieen Onthaalcentrum is het centrum waar de jongere tijdelijk (maximaal 4 maanden) kan verblijven. Daar wordt gezocht of de jongere kan terugkeren naar huis of nood heeft aan verdere begeleiding op maat.

PARTICIPATIERECHT

Het recht van kinderen en jongeren om zelf te kunnen deelnemen aan beslissingen over hun individueel hulpverleningstraject.

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE (RT) JEUGDHULP

Jeugdhulp die de jongere of ouder kan aanvragen zonder zich eerst via de intersectorale toegangspoort aan te melden.

SOCIALE DIENST GERECHTELIJKE JEUGDHULP

Helpt de jeugdrechter te bepalen welke vorm van hulpverlening het best aangewezen is voor een jongere.

TIME-OUT

jongere voor een bepaalde duur terecht kan omdat het in de huidige situatie even te moeilijk is.

UITHANDENGEVING

In uitzonderlijke gevallen kunnen jongeren vanaf 16 jaar die een ernstig feit pleegden of al eerder maatregelen opgelegd kregen, door de jeugdrechter doorverwezen worden.

VOS

De afkorting van een ‘Verontrustende Opvoedings- of Leefsituatie’. Dit is de benaming die door de hulpverlening aan een situatie gegeven wordt waarna gezocht kan worden naar de gepaste hulpverlening.

WACHTLIJST

Veel jongeren die zich aanmelden bij de hulpverlening, kunnen er niet onmiddellijk terecht. Zij worden dan op een wachtlijst geplaatst.

ZORGBOERDERIJEN

Een voorbeeld van een Time-Out project: jongeren helpen gedurende een bepaalde periode op een boerderij.


Dit artikel werd gepubliceerd door Weliswaar.be op 15/09/2017

vorige volgende