“Na de invoering van het circulatieplan is het normaal dat de geesten even moesten rijpen. Stilaan komt het besef dat bepaalde zaken ook anders kunnen.” © Sandra Wattenberghe

Na de invoering van het circulatieplan in Gent is de lucht er een pak schoner. Rudy Coddens, lijsttrekker van het kartel sp.a- Groen in Gent kan daarmee terugblikken op mooie resultaten. Het vertrouwen van de Gentse kiezer voor zich winnen blijkt broodnodig om partijgenoot en burgemeester Daniël Termont op te volgen

Coddens is momenteel nog OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding. Die jarenlange ervaring in de sociale sector sijpelt door in zijn campagne, waarvan het sociale aspect een van de speerpunten is.

Goed én betaalbaar wonen staat bovenaan in uw programma. Nochtans stonden er begin februari meer dan tienduizend mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Zullen zij allemaal in aanmerking komen voor een betaalbare woning?

“Het kartel beseft maar al te goed dat dit probleem aangepakt moet worden. Om die reden willen we negentig miljoen euro extra investeren in betere huisvesting. Woning en huisvesting blijven wel een Vlaamse bevoegdheid, waardoor wij als stadsbestuur sterk afhankelijk blijven van de financiering uit Vlaanderen.”

“Het gros van het inkomen van onze sociale huisvestingsmaatschappijen is huurgeld. Vaak komt een huurder uit de laagste inkomensklasse, waardoor die minder betaalt. Zo worden onze huisvestingsmaatschappijen ondergefinancierd, zeker wanneer ook Vlaanderen de geldkraan dichtdraait. Alleen met Vlaamse steun kunnen de beloofde extra sociale woningen er komen.”

In Gent zijn er 15.311 sociale woningen. 1.313 daarvan staan leeg. Daarmee overschrijdt Gent ruim het Vlaamse gemiddelde van 2 à 3 procent. Dat kunnen we toch niet in de schoenen van Vlaanderen schuiven?

“Het grote knelpunt is inderdaad het verouderde patrimonium. De laatste jaren hebben we al een serieuze inhaalbeweging achter de rug, maar het is niet eenvoudig om dat proces nog te versnellen. De voorbije jaren hebben we 17,5 miljoen euro geïnvesteerd, dat maakt ons tot een unicum in Vlaanderen. Ondertussen werden via ons stadsontwikkelingsbedrijf Sogent ook gronden vrijgemaakt voor negenhonderd extra woningen. Maar alleen met bijkomende Vlaamse steun kunnen de beloofde extra woningen er ook daadwerkelijk komen.”

Tom De Meester (PVDA) beweert dat de gemeenteraad nog nauwelijks vat heeft op Sogent en enkel voorrang geeft aan dure bouw- en luxeprojecten.

“Dat is dan een uitspraak voor zijn rekening. Als stadsbestuur willen we dat zowel het aanbod op de private huurmarkt, als dat op de sociale woningmarkt en de vastgoedmarkt betaalbaar blijft. Als kartel vinden we dat iedereen, ongeacht zijn of haar sociaaleconomische achtergrond, recht heeft op een betaalbare woning.”

Met welke ambities trekt het kartel sp.a-Groen naar de Gentse kiezer?

“Wij willen het goede werk van de huidige coalitie verderzetten. Als de kiezer ons een duidelijk mandaat geeft, willen we ons blijven inzetten om samen met de Gentenaars de meest duurzame, leefbare én betaalbare stad van Vlaanderen te maken.”

Is de progressieve kiezer, na de onthullingen in de Publipart-affaire, het vertrouwen niet wat kwijt? (In het Gentse bedrijf Publipart bleken mandatarissen buitensporige vergoedingen te kijgen in adviesraden. Publipart investeerde ook in omstreden bedrijven, nvdr.)

“Natuurlijk niet. In de nasleep van de Publipart-affaire heeft Tom Balthazar zelf beslist om op te stappen, omdat hij vond dat er te veel met modder gegooid werd in zijn richting, en dat hij om die reden het kartelproject in gevaar zou brengen. Dat siert hem ook: hij heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt aan ons project. Want bij ons gaat het nooit om personen of postjes, maar om inhoud, om een gedragen toekomstvisie voor de stad. Wij hebben ondertussen een schitterend programma bijeen geschreven, samen met honderden Gentenaars en heel veel organisaties en verenigingen. Wij gaan uit van onze eigen sterkte, onbeschaamd en onbevreesd.”

Een ander speerpunt van uw campagne is levenskwaliteit. Sinds de invoering van het circulatieplan daalde de hoeveelheid stikstofdioxide met 18% en gebruiken meer mensen de fiets. Maar ‘meer fietsers’ betekent ook meer investeringen in fietsinfrastructuur.

Absoluut. Op 1 juli 2017 gingen we van start met ‘De Fietsambassade Gent’: verschillende partnerschappen als studentENmobiliteit (SEM, red.) en vzw Max Mobiel werden in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening ondergebracht. Dank zij De Fietsambassade werden in Gent ook 1.676 nieuwe parkeerplaatsen voorzien. Ook de uitbreiding van de fietsinfrastructuur behoort tot de verantwoordelijkheid van De Fietsambassade. Er is tijdens deze legislatuur al zo’n vijftien miljoen euro geïnvesteerd in  nieuwe fietspaden en fiets-onderdoorgangen op drukke kruispunten. Het spreekt voor zich dat we daarop blijven inzetten, te meer omdat sinds de invoering van het circulatieplan het aantal fietsongevallen in de binnenstad fors daalde.”

“Na de invoering van het circulatieplan is het normaal dat de geesten even moesten rijpen. Stilaan komt het besef dat bepaalde zaken ook anders kunnen.” © Sandra Wattenberghe

Het is een publiek geheim dat uw huidige coalitiepartner Open VLD het circulatieplan een minder warm hart toedraagt. Baart u dat zorgen voor een mogelijke coalitievorming?

“Hoegenaamd niet. Na de invoering van het circulatieplan is het normaal dat de geesten even moesten rijpen. Stilaan komt het besef dat bepaalde dingen ook anders kunnen. In Gent kan aan particulieren of klanten nu ook per fiets of over het water geleverd worden. Dat bovendien lang niet iedereen met zijn wagen tot aan de winkel rijdt, maakt dat Gent aan de voetganger en de fietser eindelijk een veilige leefomgeving kan bieden. En voor wie echt niet anders kan, zoals mensen met een beperking, blijft het centrum bereikbaar. Dat gaat zelfs vlotter omdat het verkeer dat vroeger dwars door de stad reed zonder er echt te moeten zijn, eruit is gehaald.”

Critici van het circulatieplan hekelen wel de hoge parkeertarieven.

“Als je de parkeertarieven vergelijkt met andere steden, zitten we in de middenmoot.”

Het huidige stadsbestuur gebruikt camera’s om de bestuurders te beboeten die de knippen in het circulatieplan negeren. N-VA wil in de Gentse binnenstad diezelfde camera’s gebruiken om rondtrekkende bendes aan te pakken. Kampt Gent met een veiligheidsprobleem ?

“Helemaal niet. De geregistreerde criminaliteit in Gent daalde de laatste zes jaar met zeventien procent. Bovendien neem je via de registratie van criminele feiten de kiem van het probleem niet weg. Wij kiezen niet voor de aanpak met soldaten op straat. We trekken voluit de preventieve kaart door het versterken van onder andere de wijkwerking van onze politie, de gemeenschapswachten en straathoekwerkers.”

Toont de opkomst in Gent van ‘migrantenpartijen’, zoals Be.One en de Multiculturele Rechtpartij, niet aan dat de kiezer met een migratieachtergrond zich niet meer vereenzelvigt met het progressieve beleid?

“Dat denk ik niet. Wie onze lijst bekijkt, zal zien dat wij een goeie mix hebben van mannen en vrouwen, jonge en minder jonge krachten en mensen zonder en met een migratieachtergrond. Bovendien blijf ik het maar herhalen: de basis van ons programma is dat we voor élke Gentenaar, ongeacht zijn of haar afkomst, willen bouwen aan een duurzame, leefbare en betaalbare toekomst.”

Zullen kiezers met een migratieachtergrond ook op uw partij stemmen als die in beroep gaat tegen het toelaten van boerkini’s in Gentse zwembaden?

“Wij gingen in beroep, omdat we ons niet konden vinden in de argumentatie van de rechter, die gestoeld was op religie en niet op veiligheids– en hygiënevoorschriften. Laten we duidelijk zijn: ons standpunt is dat iedereen, al dan niet binnen de schoolmuren, zelf moet kunnen beslissen over het dragen van religieuze symbolen.

vorige volgende